Co powinna zawierać prawidłowo przygotowana instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to dokument określający najważniejsze zasady postępowania podczas wykonywanej pracy. Tworzone są w celu zminimalizowania ryzyka wypadku. Zawartość instrukcji BHP została unormowana w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) w instrukcji BHP powinny znaleźć się takie elementy jak:

– czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy,

– zasady oraz sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,

– czynności, jakie należy wykonać po zakończeniu pracy,

– zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników.

Instrukcja BHP powinna być również sporządzona w sposób zrozumiały dla pracowników, którzy pracują na danym stanowisku (w przypadku instrukcji stanowiskowych) lub w danym przedsiębiorstwie (jeżeli przedmiotem jest instrukcja ogólna, lub instrukcja na wypadek awarii). Warto zaznaczyć, że we wspomnianym rozporządzeniu został określony minimalny zakres, który musi znaleźć się w każdej prawidłowo sporządzonej instrukcji BHP, jednak nie jest to zakres zamknięty. Jeżeli wymaga tego dany rodzaj pracy, instrukcja BHP może zostać poszerzona o np. uwagi ogólne czy też czynności zabronione, których określenie może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo podczas wykonywanych prac.

Konsekwencje sporządzenia instrukcji BHP w niepoprawny sposób

Jeżeli na danym stanowisku pracy, dla którego instrukcja BHP została sporządzona w sposób niezgodny z prawem lub dojdzie do wypadku, pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Aby zapobiec tego typu zdarzeniom, warto jest skorzystać z usług zewnętrznej firmy z wieloletnim doświadczeniem, która sporządzi instrukcję BHP w sposób kompetentny i dokładny. Przykładową ofertę usług w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizowaną w języku polskim oraz angielskim znajdziesz na stronie https://www.comesbhp.pl/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × trzy =